Altkültür; Dick Hebdige

Toplumun bir parçası olan ama aynı zamanda olamayanlar

Dick Hebdige, the meaning of the style (1979) kitabında, altkültürlerin (subculture) toplumdaki yerini ve anlamını inceler.

Altkültürler, toplumdaki düzenin bozulmuş bir kısmını temsil eder gibi görülürler. Özellikle bazı altkültürler, toplumdaki yasaklı olguların (sınıf bilinci), istenilmeyen şekilde temsilcisi (yasaya karşı gelmek gibi) olabilir.

Bir altkültürün ortaya çıkışı, medyada bir histeri gibi yayılır. Medyada hem öfke hemde hayranlıkla karşılanırlar. En başta, altkültüre ait moda öğeleri dikkat çeker. Daha sonrasında sözde aykırı ve anti-sosyal davranışlar (vandallık, kavga vb.) polis tarafından keşfedilmeye başlanır. Yargı ve basın organları, bu davranışları kullanarak altkültürü açıklamaya çalışır. Bu aykırı davranışların medyada yer alması toplumda bir tür panik yaratmaya başlar.

Altkültür, görsel ve sözlü olarak kendi dilini kullandıkça toplum içinde daha tanıdık bir olguya dönüşür. Toplumsal düzenin iyileşmeye başlaması da bu esnada başlar. İki şekilde toplumsal düzen onarılır ve altkültür artık aykırı olmaktan çıkarak, toplumun bir parçası olur.

1) Meta formu,

Altkültür sembollerinin, seri üretim objelerine dönüşmesi (her markada bulunması mümkün Ramones tişörtleri gibi)

Altkültürler ve diğer endüstriler arasındaki ilişki Hebdige açısından karışıktır. Altkültür, ilk olarak "tüketim" ilgilidir. Bu tüketim ile elde edilen öğeleri (kıyafet vs), kişinin boş zamanlarında kullandığı görülebilir. Altkültürlerdeki tüketim öğelerinin anlamları bilerek bazı kurumlar tarafından çarpıtılsa da, bu öğeler sayesinde kendilerini ifade ederler. Bu yüzden bir süre sonra, bu öğelerin orijinalliğiyle, ticari sömürüsü birbirine karışır.

Yeni stillerin ortaya çıkıp yayılması da üretim ve tanıtım süreçleriyle yakından ilişkili olduğundan, altkültürlerin aykırı gücü, eninde sonunda azalır. Her yeni altkültür, yeni trendler ortaya çıkartır ki bu da belli başlı endüstrilerin yararına olur. Örneğin, Punk sayesinde ortaya çıkan yeni öğeler, ana akım modada yerini almıştır. (Sex Pistols tişörtleri gibi)

Altkültürleri simgeleyen orijinal öğeler, metaya dönüştüğü anda, Hebdige'ın terimiyle "dondurulurlar". Öğeler, moda endüstrisi ve girişimciler tarafından büyük ölçekte üretilmeye başlandığı zaman, artık herkes tarafından ulaşılabilir olurlar ve kendi özel anlamından koparılırlar. Bu öğeler artık toplumun malı olmuştur ve kar edilebilen diğer objelerden farklı değildir. Bu yüzden, Hebdige'e göre, meta formu ve ideolojik form, meta formun içerisinde birleşir.

2) İdeolojik form

Baskın grupların (polis, medya vs.) altkültüre ait aykırı davranışların yeniden tanımlaması ve etiketlemesi.

Hebdige, bu formu açıklarken Ronald Barthes ve onun açıklamalarından yararlanır. Barthes, küçük burjuva kavramını şu şekilde açıklar, ötekiyi (the other) hayal bile edemez ve varlığına tehdit olarak görür. Hebgide için belli altkültürlerde bu şekilde açıklanabilir. Ötekiyle, yani altkültürle baş etmenin iki yolu vardır: ötekinin farklılığını reddedip onu normalleştirmek. İkinci yol, ötekiyi anlamsız egzotik bir objeye dönüştürmek ki bu da farklılığı göz önünden kaldırır.