Bir Dava Dilekçesinin İçeriği

Dava dilekçesinde yer alması gereken hususlar nelerdir?

Hukukumuzda davalar, mahkemeye hitaben yazılacak bir dava dilekçesi ile açılabilmektedir. Dava dilekçesinin içeriğinde bulunması zorunlu olan unsurlar Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun 119.maddesinde düzenlenmiştir.

Dava açılırken düzenlenen dava dilekçesinde, ilgili mahkemenin adı, davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, davanın konusu, malvarlığı haklarına ilişkin davalarda dava konusunun değeri, davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, dayanılan hukuki sebepler, açık bir şekilde talep sonucu, davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası bulunmalıdır.

Bu bilgilerden 'ilgili mahkemenin adı, davanın konusu, malvarlığı haklarına ilişkin davalarda dava konusunun değeri, davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, dayanılan hukuki sebepler' dışında kalan hususlar eksikse, hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin bir süre vermektedir. Bu bir haftalık kesin süre içerisinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılmaktadır.

Görüldüğü üzere, kanunkoyucu dava dilekçesinde davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının bulunması şartını aramamıştır. Ancak uygulamada davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yer almadığı dilekçe ile hukuk mahkemelerinde dava açılamamaktadır. Hukuk mahkemelerinde dava açarken davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının dilekçede yer almasının aranması kişisel verilerin korunması kurallarına sahip hukukumuzda uygulamada zaman zaman bir kısım aksaklıklara ve hak arama özgürlüğü anlamında kısıtlamalara sebebiyet verebilmektedir.

Uygulamada dava dilekçeleri hukuki bilgiye sahip avukatlar tarafındna yazılmaktadır. Ancak avukat ile iş takibinin zorunlu olmadığı hukukumuzda dava dilekçesi, dava açmak isteyen kişilerce bizzat da hazırlanmaktadır. Burada hak kayıpları yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken husus, Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun 119.maddesinde sayılan unsurları taşıyan bir dilekçe ile dava açılmasıdır.