İdeolojinin Kültürel Yorumu Olarak Değerler Ve Bir Değerler İdeolojisi Olarak Muhafazakârlık

Muhafazakarlık, toplumun insanı yarattığı düşüncesini benimser ve bu düşünceyle insanı büyüten ve geliştiren eğitimin temelinde yatar.

Eğitim, ekosistemin insanı merkeze alarak çevreleyen tüm yapıları barındırması sebebiyle büyük bir ekosistem niteliği taşır.

İdeoloji kavramı, bir sürü bilim ve alanla ilişkili olduğu için üzerinde uzlaşmanın zor olduğu bir kavramdır. Siyasi bir kavram olarak sınıflandırılan ideoloji, siyasi kültürle yakın ilişki içerisindedir. Ancak kültürün toplumun ürettiği değer, davranış ve tutumlara; ideolojininse mantıksal bir tutarlılığa sahip olması, iki kavram arasındaki farkı belirtir.

Siyasi ideolojilerin farklarını ortaya koymak için her birinin değerine değinilebilir. Her bir değer, siyasi ideolojinin kendi oluşumuna yönelik özellikler taşır.

Eğitim; bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor olmak üzere 3 davranışı temel alarak incelenir ve bu davranışları birbirinden ayrı tutarak incelemede bulunmak imkansızdır. Eğitimin ideolojik boyutu ve pedagoji ilişkisi okullarla eylem boyutunda gerçekleştirilirken yalnızca ders kitabı, öğretmenin söylemiyle değil maddesel varlığa bürünen ideolojinin gündelik hayatın parçası olmasını hedefler. Politik ve pedagojik konular her ne kadar birbirinden ayrı zannedilse de, her pedagojik tartışmanın sonucunda politik ve iktidar ilişkisini barındıran yapıyla karşılaşılır.

Kültürel boyutu incelendiğinde inanç, dil, sembol ve söylem olarak ele alınan ideoloji, insanı en çok çevreleyen değerler bilimini de içine katan eğitimle yakın ilişkilidir. Değerleri ve geleneği öncelikli olarak esas alan ideoloji muhafazakarlık, eğitim noktasında katkı sağlar. Muhafazakarlık, toplumun insanı yarattığı düşüncesini benimser ve benimsediği bu düşünceyle gelişme çağı itibariyle insanı büyüten, birtakım düşünceler aşılayan ve geliştiren eğitimin temelinde yatar. Diğer ideolojilere baktığımızda daha sert ve kesin tutumlar göreceğimiz için, pedagojik açıdan da en çok kolaylık ve uyum sağlayabilecek ideoloji her zaman için muhafazakarlıktır.