Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi(VERBİS)

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Tüzel kişiler (şirket, dernek, banka vb.), kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle bizzat veri sorumlusu olup ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumlulukları tüzel kişilik bakımından doğmaktadır.

Hukukumuzda kamu tüzel kişilerinin sorumluluğu ile özel hukuk tüzel kişilerinin sorululuğu bakımından farklılık bulunmamaktadır.

Veri sorumlusu,

• Kişisel verilerin toplanması ve toplama yöntemi,

• Toplanacak kişisel veri türleri,

• Toplanan verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı,

• Hangi bireylerin kişisel verilerinin toplanacağı,

• Toplanan verilerin paylaşılıp paylaşılmayacağı, paylaşılacaksa kiminle paylaşılacağı,

• Verilerin ne kadar süreyle saklanacağı,

• İlgili kişilerin haklarının nasıl sağlanacağı hususlarında kimin karar verdiği dikkate alınarak tespit edilmektedir.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından oluşturulmuş bir veri sorumluluları sicili bilgi sistemidir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kurulmuştur. Kişisel verileri işlemekte olan gerçek ve tüzel kişiler VERBİS’e kaydolmakla yükümlüdür.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. maddesi gereği veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt olmaları gerekmektedir. Veri Sorumluları Sicili, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulan bir sicildir. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. 

Veri sorumluları tarafından yapılan VERBİS kayıt başvurusu ile,

  • Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
  • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
  • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
  • Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
  • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre bildirilerek VERBİS’e kayıt yapılmaktadır. Değişiklikler 7 gün içerisinde VERBİS üzerinden güncellenmek zorundadır.

VERBİS, bireylerin günlük haytalarındaki işlemlerinde gerçek ve tüzel kişilerle paylaştığı kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri, sağlık verileri, adli veriler, banka hesap bilgileri, kamera görüntüleri, fotoğraf, IP adresi bilgileri, konum bilgileri gibi verilerinin kimler tarafından işlendiğinin denetlenebilmesi ve ilgilisi tarafından bilinebilmesi için kurulmuştur denebilir. Aydınlatma yükümlülüğü ve veri güvenliği gibi pek çok yükümlülük öngören yasal düzenlemelerin işleyişinin denetlenmesi bakımından da VERBİS önemi bir sistemdir.